قوانین کنسلی اتاق های هتل ۴ ستاره ابریشمی

 

  • در صورتیکه از ۲۰ روز قبل اعلام کنسلی شود هزینه ای کسر نمیگردد.
  • از ۲۰ تا ۱۱ روز قبل از ورود ۲۰% کسر می گردد.
  • از ۱۰ تا ۶ روز قبل از ورود ۳۰% کسر می گردد.
  • از ۵ تا ۴۸ ساعت قبل از ورود ۵۰% کسر میگردد.
  • از ۴۸ تا ۲۴ ساعت قبل از ورود ۷۰% کسر میگردد.
  • از ۲۴ ساعت قبل از ورود میهمان ۱۰۰% هزینه ۱ شب کسر میگردد.
  • (در ایام نوروز با توجه به شرایط ویژه کاری کنسلی پذیرفته نمی شود).